НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ  |
   
•  Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V
 
•  Периодични медицински прегледи
 
•  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
 

 • Служба по трудова медицина
 • Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V;
 • Профилактични медицински прегледи;
 • Извършване на обучения по ЗБУТ;
 • ДДД дейности - лицензирани в защита, борба и унищожаване на хлебарки, бълхи, дървеници, мухи, комари, мишки, кърлежи, плъхове и други вредители.
 

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА,

Службата по трудова медицина при „Оптима - Си” ЕООД е регистрирана от Министерство на Здравеопазването с Удостоверение № 553/17.05.2013 г. Дейността на Службата по трудова медицина (СТМ) по обслужване на работещите е регламентирана, съгласно чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина.
Абонаментното обслужване отСлужбата по трудова медицинапри „Оптима - Си” ЕООД включва:

 • Анализ/одит на проведените дейности и съществуващата документация по трудова медицина на Възложителя, в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), Наредба № 3/2008 г. , Наредба № 5/1999 г. на МТСП и МЗ..
 • Консултации при изпълнението на нормативните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
 • Оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа.
 • Оценка на риска и разработване на програми за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска.
 • Участие в разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
 • Консултации при изпълнението на нормативните изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
 • Консултиране и подпомагане на Възложителя за изпълнение на дадените предписания от Инспекцията по труда.
 •  Участие в разследването и съдействие при изготвяне на необходимата документация при възникнали трудови злополуки и професионални заболявания.
 •  Разработване на физиологичен режим на труд и почивка по време на работа, съгласно Наредба № 15 ДВ бр. 54/31.05.1999 г.
 • Участие в дейността на Комитета по условия на труд /КУТ/ или ГУТ.
 • Извършване на обучения на представителите на КУТ или ГУТ, съгласно изискванията на Наредба № 4/1998г. на МТСП и МЗ, издаване на удостоверения.
 • Извършване на всички видови обучения, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 •  Консултиране и подпомагане на Възложителя при организирането на:
  1. Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа.

1. Определяне вида на медицинските специалисти и необходимите изследвания.
2. Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.
- Определяне на работещите, подлежащи на задължителни медицински прегледи и изследвания, вида на медицинските специалисти, необходимите изследвания и честотата на провеждане.
3. Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите.
4. Изготвяне на заключения за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на оценката на риска и резултатите от проведените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.
5. Изготвяне на анализ от проведени периодични медицински прегледи.
6. Насочване на лицата с установени заболявания или отклонения във физиологичните показатели към личния лекар за диагностично уточняване и допълнително лечение.
7. Изготвяне на анализ след извършване на профилактични медицински прегледи, ежегоден обобщен анализ за здравното състояние на работещите и анализ на временната неработоспособност.
8. Изготвяне на електронни здравни досиета на работещите, съгласно чл. 11, ал. (10) от Наредба №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина, а при наличие на такава документация – периодично отразяване в нея на резултати и заключения от проведени предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания, фактори на работната среда и др.
9. Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Предимствата на Службата по трудова медицина при "Оптима - Си" ЕООД  са:

 • Непрекъснато задоволяване очакванията на клиентите, чрез повишаване на качеството на ус­лугите, както и намаляване на тяхната себестойност.
 • Квалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
 • Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за
 •  висококачествен труд.
 • Коректност и стриктно спазване на сроковете на изпълнение;
 • Гъвкавост, мобилни екипи с възможност за обслужване на клиенти на територията на цялата страна.
 • Възможност за извършване на комплексно обслужване от Служба по трудова медицина, обхващащо целия цикъл от услуги, предвидени в българското и европейското законодателство във връзка със здравословните и безопасни условия на труд.
 • Инвестиране в разширяване на бизнеса.
 • Наличие на ясно формулирана стратегия за развитие.

Работодателят осигурява на всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията/извършваната дейност и на работното място, като отчита възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

   
 
  НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  КУРСОВЕ  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  КЛИЕНТИ  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ДРУГИ УСЛУГИ  |  КОНТАКТИ