НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ  |
   
     НОРМАТИВНА БАЗА

     Списък с нормативни документи по ЗБУТ:

     Правилници за безопасност и здраве при работа

     Регламенти

     Контрол на параметрите на работната среда

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СТАНДАРТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТОДИТЕ ЗА КОНТРОЛ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛ НА ОКС

1. Наредба №15, ДВ бр.68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.
2. Наредба № 7, ДВ, бр. 70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.
3. Наредба № 9, ДВ, бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.
4. Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
5. Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007 г. за здравно-хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.
6. Наредба № 3, ДВ бр. 15/2007 г. за здравните изисквания към детските градини.
7. Наредба № 7, ДВ бр.88/1999г., изм. ДВ бр. 48/2001г., ДВ бр. 43/2003г., ДВ бр. 37/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
8. Наредба № 6, ДВ бр.70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експо-зицията на шум.
9. Наредба № 6, ДВ бр. 58 /2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
10. Наредба № 049, ДВ бр.32/1976г. за изкуствено осветление на сградите.
11. Наредба № 3, ДВ бр.40/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.
12. Наредба № 13, ДВ, бр. 8/2004г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

    Контрол на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V

СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И СТАНДАРТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ МЕТОДИТЕ ЗА КОНТРОЛ И НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПАРАМЕТРИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБХВАТА НА КОНТРОЛ НА ОКС

1. Наредба № 3, ДВ бр. 90-91/2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
2. Наредба № 16-116, ДВ бр. 26/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
3. Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.
4. Наредба № 8, ДВ бр. 6/2005 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.
5. ПБЗРЕН до1000 V, ДВ бр. 21/2005г. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
6. ПБРЕУЕТЦЕМ, ДВ бр. 34/2004 г. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

     Профилактични медицински прегледи

1. ЗАКОН за здравето, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., посл. изм. и доп., бр. 101 от 18.12.2009 г., в сила от 18.12.2009 г.
2. НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците, издадена от министъра на народното здраве, обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.1987 г., изм. и доп., бр. 65 от 9.08.1991 г., бр. 102 от 13.12.1994 г., бр. 78 от 30.09.2005 г.

 

 

 

 

   
 
  НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  КУРСОВЕ  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  КЛИЕНТИ  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ДРУГИ УСЛУГИ  |  КОНТАКТИ