НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ГАЛЕРИЯ  |  КОНТАКТИ  |
   
•  Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V
 
•  Периодични медицински прегледи
 
•  Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
 

Периодични медицински прегледи

Съгласно Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина /ДВ, бр. 14/2008 г./, СТМ при «Оптима - си» ЕООД предлага:

 • Изготвяне на лични здравни досиета на работниците и служителите;
 • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност
 • Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
  • предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
  • периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес;
 • Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите – в писмен вид, поименно, преди организирането на профилактичните прегледи
 • Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.  Заключението се изготвя въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания - писмено, в едномесечен срок след извършване на периодичните медицински прегледи или в тридневен срок от поискването му.

За провеждане на периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите, СТМ „Оптима - Си” ЕООД работи в тясно сътрудничество с Медицински център „Калимат”  - гр. София, ул. „Ястребец” № 11.

             МЦ „Калимат” разполага със съвременна техника и висококвалифицирани специалисти.
Центърът разполага с мобилен екип от специалисти, оборудвани с необходимата преносима апаратура, което позволява прегледите да бъдат провеждани и на място в предприятията на територията на цялата страна.
Службата по трудова медицина извършва следните видове медицински услуги, съгласно изискванията на Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите :

 • Медицински контрол при постъпване на работа, съгласно приложение № 4 към чл. 5,  ал. (2) от Наредба № 3 на МЗ от 28.02.1987 г.

Задължителните предварителни медицински прегледи се извършват с цел преценка на възможностите на работещите да изпълняват определената длъжност, за която кандидатстват, с оглед на здравословното им състояние.

На задължителен предварителен медицински преглед, съгласно чл. 2 от Наредба № 3 подлежат:
1. лицата, които постъпват на работа за първи път;
2. лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания;
3. лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца.
Постъпващите на работа, посочени в Списъка на производствата и професиите, при които са задължителни предварителни и периодични профилактични медицински прегледи на работещите с вредности и срокове за провеждането им (приложение № 2), подлежат на предварителен медицински преглед от лекари-специалисти, съгласно Списъка на лекарите-специалисти, участвуващи при провеждането на предварителните и периодичните прегледи на работещите с вредности и на необходимите изследвания (приложение № 3).
Лицата, ненавършили 18-годишна възраст, подлежат на комплексен предварителен медицински преглед от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог. Заключение за постъпването им на работа се дава при установяване на добро физическо развитие и здравословно състояние, което позволява изпълнението на професията (длъжността, производствената дейност), за която кандидатстват, без риск за тяхното здраве.

 • Задължителните периодични медицински прегледи на работниците се извършват с оглед диагностициране на ранните форми на заболяванията и разкриване на рисковите фактори за възникването на тези социалнозначими заболявания.
  На задължителни периодични медицински прегледи, съгласно чл. 9 (1) подлежат всички работници през цялото времетраене на трудовата им дейност, както следва:
  1. до 18-годишна възраст - ежегодно;
  2. от 18 до 40-годишна възраст - един път на пет години;
  3. над 40-годишна възраст - един път на 3 години.

Сроковете за провеждане на задължителните периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд се определят, съгласно  Приложение № 2 към чл.2,ал.2 от Наредба № 3:

 • Задължителните периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на труд имат за цел системното наблюдение на здравословното състояние на тези групи работници и служители за ранно откриване на професионални увреждания и общи заболявания.
 • Работещите с компютри  подлежат на задължителни медицински прегледи от офталмолог  по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7/15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи /обн. ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г./, както следва:
 • преди започване на работа с видеодисплей
 • до 40 годишна възраст - веднъж на три години
 • над 40 годишна възраст – ежегодно
 • при оплакване от смущения в зрението, които могат да се дължат на работа с видеодисплей.
 

 

   
 
  НАЧАЛО  |  ЗА НАС  |  КУРСОВЕ  |  НОРМАТИВНА БАЗА  |  КЛИЕНТИ  |  НОВИНИ  | ОБУЧЕНИЯ  |  ДРУГИ УСЛУГИ  |  КОНТАКТИ