Ние ще се опитаме да следим за Вас по-важните дати и промени в законодателството, касаещо здравословни и безопасни условия на труд.

     Календар по ЗБУТ

     В нашия примерен календар са залегнали трите задължителни дати, фиксирани в нормативната база:

  • 31 януари – срок за определяне на местата за трудоустроени за текущата година във всички предприятия с персонал над 50 работещи;
  • 30 април – срок за подаване на декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ за предходната година;
  • 31 декември – срок за изготвяне на график за отпуските за следващата година за всички предприятия.

     Всички останали дати са избрани от нас, с цел да спомогнат за по-добра организация на дейността по ЗБУТ в предприятието.