ОБУЧЕНИЯ:

Ние предлагаме следните обучения:

На работодатели и длъжностни лица по безопасност и здраве при работа във връзка с изискванията на:

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Първоначално и ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ във връзка с изискванията на:

  • Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
  • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Оказване на долекарска помощ
Долекарска помощ е тази, която се оказва на пострадалия (пострадалите) преди транспортиране в болница или идването на лекар. Тя е задължителна според съвестта на всеки човек. За да бъдем ефективно полезни, дори за спасяването на човешки живот, е необходимо да прилагаме правилно първата долекарска помощ.

Обучение за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно:

·         Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V;

·         Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.