„Оптима – Си“ ЕООД е създадена през 2013 година като приемник на СТМ „Оптима“ЕООД, на база дългогодишния опит на екипа в областта на здравословните и безопасни условия на труд. „Оптима – СИ“ ЕООД предлага на работодателите следните услуги:

  • Служба по трудова медицина
  • Измервания на факторите на работната среда и на електрическите инсталации и оборудване до 1000 V;
  • Профилактични медицински прегледи;
  • Извършване на обучения по ЗБУТ;
  • Монтаж, ремонт и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/

Обхватът на нашата дейност покрива изискванията на нормативните документи и контролните органи и гарантира Вашето спокойствие.

През периода на съвместната ни работа се стремим да създаваме коректни и дълготрайни професионални взаимоотношения, на база конкретно и персонално познаване на специфичните условия на труд на всички наши клиенти, като ежедневно полагаме усилия за усъвършенстване и подобряване качеството на обслужване.

Организацията в „Оптима – Си“ ЕООД позволява бързо, точно и професионално изпълнение на всички поети ангажименти, което ни прави надежден и отговорен партньор за съвместна работа.

Доброто здраве и безопасност са средства за добър бизнес!