OЦЕНКА НА РИСКА

 • на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труд, използваните суровини и материали, факторите на работните места и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица.
 • свързана с риска от разпространението на COVID-19.
 • оценка въз основа на ПБЗ в строителството за всеки обект
 • на опасни промишлени дейности
 • оценка на риска при бедствия и аварии
 • оценка на риска за туриста
 • за други външни лица

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЗЗБУТ

 • създаване на необходимия набор от задължителни документи в областта на здравословните и безопасни условия на труд конкретно за всяка фирма

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД:

 • поддържане на електронни здравни досиета
 • консултиране при организирането на профилактични медицински прегледи
 • обобщен ежегоден анализ на здравословното състояние на работниците и служителите
 • изготвяне на заключения за пригодност и попълване на производствени характеристики за явяване на ТЕЛК.

 КОНСУЛТИРАНЕ

 • подпомагане на работодателите в областта на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове.
 • запознаване и тълкуване на действащата нормативна уредба в областта на безопасността и здравето при работа, трудовите правоотношения и работното време;
 • подпомагане на работодателя с насоки и мероприятия, свързани с отстраняване, ограничаване и намаляване  на риска при работа
 • разработване на правила, норми и инструкции за осигуряване на безопасност и здраве при работа;
 • подпомагане на работодателите при проверки от Инспекция по труда;
 • участие в разследване на трудови злополуки и професионални заболявания;
 • участие в работата на КУТ/ГУТ;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ:

 • Оценка на риска при бедствия и аварии
 • Оценка на риска за туриста
 • Оценка на риска за други външни лица
 • Монтаж, поддръжка и технически надзор на съоръжения с повишена опасност /СПО/ .

 Видовете съоръжения с повишена опасност (СПО) са посочени в чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите, а именно: котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове, преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове.Разпоредбата на чл.2 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията определя, че техническият надзор на СПО по т. 1 от приложение No 1 се осъществява от председателя на ДАМТН, а на съоръженията по т. 2 от същото приложение – от лица, получили лицензия от председателя на ДАМТН.Ползвателите на СПО са длъжни да не допускат експлоатацията им без същите да са регистрирани пред орган за технически надзор, и без извършен технически преглед.